भद्रा Dosh 2024

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (02 जनवरी 2024) at 05:10 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (03 जनवरी 2024) at 06:31 AM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (06 जनवरी 2024) at 12:20 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (07 जनवरी 2024) at 12:41 AM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (09 जनवरी 2024) at 10:24 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (10 जनवरी 2024) at 09:22 AM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (14 जनवरी 2024) at 06:27 PM

भद्रा समाप्त

सोमवार (15 जनवरी 2024) at 04:59 AM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (17 जनवरी 2024) at 10:06 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (18 जनवरी 2024) at 09:22 AM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (21 जनवरी 2024) at 07:24 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (21 जनवरी 2024) at 07:27 PM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (24 जनवरी 2024) at 09:50 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (25 जनवरी 2024) at 10:34 AM

जनवरी 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (28 जनवरी 2024) at 04:52 PM

भद्रा समाप्त

सोमवार (29 जनवरी 2024) at 06:11 AM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (01 फ़रवरी 2024) at 02:03 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (02 फ़रवरी 2024) at 03:07 AM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (05 फ़रवरी 2024) at 05:44 AM

भद्रा समाप्त

सोमवार (05 फ़रवरी 2024) at 05:25 PM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (08 फ़रवरी 2024) at 11:17 AM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (08 फ़रवरी 2024) at 09:43 PM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (13 फ़रवरी 2024) at 04:10 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (13 फ़रवरी 2024) at 02:42 PM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (16 फ़रवरी 2024) at 08:55 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (16 फ़रवरी 2024) at 08:30 PM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (19 फ़रवरी 2024) at 09:19 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (20 फ़रवरी 2024) at 09:56 AM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (23 फ़रवरी 2024) at 03:34 PM

भद्रा समाप्त

शनिवार (24 फ़रवरी 2024) at 04:45 AM

फ़रवरी 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (27 फ़रवरी 2024) at 12:35 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (28 फ़रवरी 2024) at 01:53 AM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (02 मार्च 2024) at 07:54 AM

भद्रा समाप्त

शनिवार (02 मार्च 2024) at 08:25 PM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (05 मार्च 2024) at 07:23 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (06 मार्च 2024) at 06:31 AM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (08 मार्च 2024) at 09:58 PM

भद्रा समाप्त

शनिवार (09 मार्च 2024) at 08:09 AM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (13 मार्च 2024) at 02:40 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (14 मार्च 2024) at 01:26 AM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (16 मार्च 2024) at 09:39 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (17 मार्च 2024) at 09:40 AM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (20 मार्च 2024) at 01:19 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (21 मार्च 2024) at 02:23 AM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (24 मार्च 2024) at 09:55 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (24 मार्च 2024) at 11:13 PM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (28 मार्च 2024) at 06:04 AM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (28 मार्च 2024) at 06:57 PM

मार्च 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (31 मार्च 2024) at 09:31 PM

भद्रा समाप्त

सोमवार (01 अप्रैल 2024) at 09:25 AM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (04 अप्रैल 2024) at 05:26 AM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (04 अप्रैल 2024) at 04:14 PM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (07 अप्रैल 2024) at 06:54 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (07 अप्रैल 2024) at 05:08 PM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (12 अप्रैल 2024) at 02:02 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (12 अप्रैल 2024) at 01:12 PM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (15 अप्रैल 2024) at 12:12 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (16 अप्रैल 2024) at 12:43 AM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (19 अप्रैल 2024) at 06:47 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (19 अप्रैल 2024) at 08:05 PM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (23 अप्रैल 2024) at 03:26 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (23 अप्रैल 2024) at 04:25 PM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (26 अप्रैल 2024) at 08:06 PM

भद्रा समाप्त

शनिवार (27 अप्रैल 2024) at 08:18 AM

अप्रैल 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (30 अप्रैल 2024) at 07:05 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (30 अप्रैल 2024) at 06:29 PM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (03 मई 2024) at 12:41 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (03 मई 2024) at 11:24 PM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (06 मई 2024) at 02:40 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (07 मई 2024) at 01:10 AM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (11 मई 2024) at 02:21 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (12 मई 2024) at 02:04 AM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (15 मई 2024) at 04:19 AM

भद्रा समाप्त

बुधवार (15 मई 2024) at 05:17 PM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (19 मई 2024) at 12:38 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (19 मई 2024) at 01:50 PM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (22 मई 2024) at 06:48 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (23 मई 2024) at 07:09 AM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (26 मई 2024) at 06:35 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (26 मई 2024) at 06:06 PM

मई 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (29 मई 2024) at 01:39 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (30 मई 2024) at 12:43 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (01 जून 2024) at 06:15 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (02 जून 2024) at 05:04 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (04 जून 2024) at 10:01 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (05 जून 2024) at 08:56 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (10 जून 2024) at 03:54 AM

भद्रा समाप्त

सोमवार (10 जून 2024) at 04:15 PM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (13 जून 2024) at 09:33 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (14 जून 2024) at 10:48 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (17 जून 2024) at 05:38 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (18 जून 2024) at 06:24 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (21 जून 2024) at 07:31 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (21 जून 2024) at 07:08 PM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (24 जून 2024) at 02:26 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (25 जून 2024) at 01:23 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (27 जून 2024) at 06:39 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (28 जून 2024) at 05:33 AM

जून 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (30 जून 2024) at 11:21 PM

भद्रा समाप्त

सोमवार (01 जुलाई 2024) at 10:26 AM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (04 जुलाई 2024) at 05:54 AM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (04 जुलाई 2024) at 05:23 PM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (09 जुलाई 2024) at 06:56 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (10 जुलाई 2024) at 07:52 AM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (13 जुलाई 2024) at 03:05 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (14 जुलाई 2024) at 04:18 AM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (17 जुलाई 2024) at 08:54 AM

भद्रा समाप्त

बुधवार (17 जुलाई 2024) at 09:02 PM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (20 जुलाई 2024) at 05:59 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (21 जुलाई 2024) at 04:56 AM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (23 जुलाई 2024) at 08:56 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (24 जुलाई 2024) at 07:30 AM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (26 जुलाई 2024) at 11:30 PM

भद्रा समाप्त

शनिवार (27 जुलाई 2024) at 10:22 AM

जुलाई 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (30 जुलाई 2024) at 05:17 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (30 जुलाई 2024) at 04:45 PM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (02 अगस्त 2024) at 03:26 PM

भद्रा समाप्त

शनिवार (03 अगस्त 2024) at 03:35 AM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (08 अगस्त 2024) at 11:19 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (09 अगस्त 2024) at 12:36 AM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (12 अगस्त 2024) at 07:55 AM

भद्रा समाप्त

सोमवार (12 अगस्त 2024) at 08:48 PM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (15 अगस्त 2024) at 10:09 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (16 अगस्त 2024) at 09:39 AM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (19 अगस्त 2024) at 03:04 AM

भद्रा समाप्त

सोमवार (19 अगस्त 2024) at 01:32 PM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (22 अगस्त 2024) at 03:25 AM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (22 अगस्त 2024) at 01:46 PM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (25 अगस्त 2024) at 05:30 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (25 अगस्त 2024) at 04:31 PM

अगस्त 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (28 अगस्त 2024) at 01:22 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (29 अगस्त 2024) at 01:19 AM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (01 सितंबर 2024) at 03:41 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (01 सितंबर 2024) at 04:28 PM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (07 सितंबर 2024) at 04:20 AM

भद्रा समाप्त

शनिवार (07 सितंबर 2024) at 05:37 PM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (10 सितंबर 2024) at 11:12 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (11 सितंबर 2024) at 11:35 AM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (14 सितंबर 2024) at 09:41 AM

भद्रा समाप्त

शनिवार (14 सितंबर 2024) at 08:41 PM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (17 सितंबर 2024) at 11:44 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (17 सितंबर 2024) at 09:55 PM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (20 सितंबर 2024) at 10:55 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (20 सितंबर 2024) at 09:15 PM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (23 सितंबर 2024) at 01:50 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (24 सितंबर 2024) at 01:09 AM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (27 सितंबर 2024) at 12:48 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (27 सितंबर 2024) at 01:20 PM

सितंबर 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (30 सितंबर 2024) at 07:06 PM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (01 अक्टूबर 2024) at 08:21 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (06 अक्टूबर 2024) at 08:51 PM

भद्रा समाप्त

सोमवार (07 अक्टूबर 2024) at 09:47 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (10 अक्टूबर 2024) at 12:32 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (11 अक्टूबर 2024) at 12:24 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (13 अक्टूबर 2024) at 07:59 PM

भद्रा समाप्त

सोमवार (14 अक्टूबर 2024) at 06:41 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (16 अक्टूबर 2024) at 08:40 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (17 अक्टूबर 2024) at 06:48 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (19 अक्टूबर 2024) at 08:14 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (20 अक्टूबर 2024) at 06:46 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (23 अक्टूबर 2024) at 01:29 AM

भद्रा समाप्त

बुधवार (23 अक्टूबर 2024) at 01:17 PM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (26 अक्टूबर 2024) at 04:19 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (27 अक्टूबर 2024) at 05:24 AM

अक्टूबर 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (30 अक्टूबर 2024) at 01:15 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (31 अक्टूबर 2024) at 02:35 AM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (05 नवंबर 2024) at 11:54 AM

भद्रा समाप्त

बुधवार (06 नवंबर 2024) at 12:17 AM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (08 नवंबर 2024) at 11:56 PM

भद्रा समाप्त

शनिवार (09 नवंबर 2024) at 11:25 AM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (12 नवंबर 2024) at 05:29 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (12 नवंबर 2024) at 04:05 PM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (15 नवंबर 2024) at 06:19 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (15 नवंबर 2024) at 04:37 PM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (18 नवंबर 2024) at 07:56 AM

भद्रा समाप्त

सोमवार (18 नवंबर 2024) at 06:56 PM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (21 नवंबर 2024) at 05:03 PM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (22 नवंबर 2024) at 05:29 AM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

सोमवार (25 नवंबर 2024) at 11:39 AM

भद्रा समाप्त

मंगलवार (26 नवंबर 2024) at 01:01 AM

नवंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शुक्रवार (29 नवंबर 2024) at 08:40 AM

भद्रा समाप्त

शुक्रवार (29 नवंबर 2024) at 09:38 PM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

गुरूवार (05 दिसंबर 2024) at 01:02 AM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (05 दिसंबर 2024) at 12:49 PM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (08 दिसंबर 2024) at 09:44 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (08 दिसंबर 2024) at 08:56 PM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (11 दिसंबर 2024) at 02:27 PM

भद्रा समाप्त

गुरूवार (12 दिसंबर 2024) at 01:09 AM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (14 दिसंबर 2024) at 04:58 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (15 दिसंबर 2024) at 03:42 AM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

मंगलवार (17 दिसंबर 2024) at 10:25 PM

भद्रा समाप्त

बुधवार (18 दिसंबर 2024) at 10:06 AM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

शनिवार (21 दिसंबर 2024) at 12:21 PM

भद्रा समाप्त

रविवार (22 दिसंबर 2024) at 01:22 AM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

बुधवार (25 दिसंबर 2024) at 09:12 AM

भद्रा समाप्त

बुधवार (25 दिसंबर 2024) at 10:29 PM

दिसंबर 2024

भद्रा आरम्भ

रविवार (29 दिसंबर 2024) at 03:32 AM

भद्रा समाप्त

रविवार (29 दिसंबर 2024) at 03:51 PM